صنايع ارتباطی آوا در وندورليست سازندگان مجاز مناطق نفت خيز جنوب قرار گرفت

تاریخ انتشار: دوشنبه 31 اردیبهشت 1392 دسته بندی: گواهینامه ها و مجوزها کد خبر: 92022814131
 

صنايع ارتباطی آوا در چند نوبت مورد بازديد كارشناسان محترم مخابرات و اداره ی مهندسی استانداردهای مناطق نفت خيز جنوب قرار گرفت و نتيجه ی بازديدهای انجام پذيرفته به شرح زیر ابلاغ گرديد:

 به اطلاع می رساند كه پس از بررسی مدارك و بازديد از محل های نصب مراكز تلفن صنايع ارتباطی آوا و همچنين ارزيابی از امكانات و توانمندی های فنی و مهندسی و طبق يك صد و چهل و چهارمين مصوبه كميته ی تخصصی استانداردها مخابرات، مراكز تلفن آن شركت مورد تأييد قرار گرفت و در فهرست سازندگان مجاز (از لحاظ فنی) مناطق نفت خيز جنوب درج گرديد.   


چاپ