بازدید معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی از صنایع ارتباطی آوا

علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات از مرکز تحقیقات صنایع ارتباطی آوا در پارک فناوری دانشگاه تهران بازدید به عمل آورد. 

 

 

 

در این بازدید که به همراه فرامرز رستگار دبیر و نایب رییس سندیکای مخابرات ایران صورت پذیرفت توانمندی های فنی و طراحی ، توسط داوود ادیب رییس هیات مدیره و غلامعلی حسنی صدر مدیر عامل صنایع ارتباطی آوا تشریح گردید.

 

 

 


چاپ